1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

1.1 Εταιρία ή Lancom: Η εταιρία LAN COMMUNICATIONS ΕΠΕ, με έδρα τη Βασιλέως Ηρακλείου 40, Θεσσαλονίκη 546 23. Η Lancom αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί υποδομές τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες διαδικτύου (internet), μέσω των οποίων παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε τρίτους.

1.2 Πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να μισθώσει τις παρεχόμενες από τη Lancom υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας https://www.lancom.gr ή στις σχετικές Προσφορές.

1.3 Προσφορά: Το έγγραφο, ηλεκτρονικό ή μη, το οποίο περιλαμβάνει τις προσφερόμενες από τη Lancom υπηρεσίες και τo κόστος αυτών και έχει γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον Πελάτη.

1.4 Σύμβαση: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Lancom προς τον Πελάτη, μετά την ανεπιφύλακτη αποδοχή της Προσφοράς και των σχετικών όρων της, των Όρων Χρήσης Υπηρεσιών και της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της Lancom από τον Πελάτη.

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1 Η Lancom υπόσχεται να παρέχει στον Πελάτη τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στην Προσφορά. Τα χαρακτηριστικά της εν λόγω Προσφοράς, και κατ’ επέκταση οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Lancom προς τον Πελάτη, δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως, έπειτα από σχετικό αίτημα του Πελάτη και κατόπιν εγγράφου συμφωνίας με τη Lancom, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συμβαλλόμενων μερών.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1 Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και ο χρονικός κύκλος της τιμολόγησής τους καθορίζεται στην Προσφορά, αρχομένης από την ημερομηνία της ρητής αποδοχής της Προσφοράς εκ μέρους του Πελάτη, καθώς και των Όρων Χρήσης Υπηρεσιών και της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της Lancom όπως δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας https://www.lancom.gr. Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου, εφόσον τηρηθούν απαρεγκλίτως όλα τα συνομολογηθέντα και η Σύμβαση δεν καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη για οποιονδήποτε λόγο, η ισχύς της θα ανανεώνεται αυτομάτως για άλλες τριάντα (30) ημέρες. Η Σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο επ’ αόριστον. Η Lancom διατηρεί παρόλα αυτά πάντοτε το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, για τις οποίες ο Πελάτης θα ενημερώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

3.2 Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή, η Lancom διατηρεί το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης της Σύμβασης, ολικώς ή εν μέρει, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του πελάτη. Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης των διαπραγματεύσεων για τροποποίηση όρων της Σύμβασης εντός τριάντα (30) ημερών, τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση αζημίως.

3.3 Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται διαφορετικά, ως ελάχιστη διάρκεια παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών της Lancom προς τον Πελάτη ορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες.

4. ΜΙΣΘΩΜΑ

4.1 Το μίσθωμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται στο ποσό που συμφωνήθηκε στην Προσφορά και το οποίο θα είναι καταβλητέο όπως ορίζεται στους όρους της Προσφοράς και πάντα σύμφωνα με τον κύκλο τιμολόγησης της Lancom, βάσει του οποίου θα γίνεται και η έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού.

4.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης θελήσει να αυξήσει τον αριθμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, να προσθέσει επιπλέον χαρακτηριστικά ή να επεκτείνει τα υπάρχοντα στις παρεχόμενες ή σε νέες υπηρεσίες, ισχύει ο τρέχων τιμοκατάλογος της Lancom και το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με αυτόν, εκτός και εάν υπάρχει νεότερη δεσμευτική Προσφορά. Τυχόν διαφοροποιήσεις στην τιμολόγηση, λ.χ. αυξομειώσεις σε πόρους ή επιπλέον υπηρεσίες κατά την περίοδο που έχει προπληρωθεί, υπολογίζονται πάντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κύκλου τιμολόγησης των Υπηρεσιών του Πελάτη που έχει συμφωνηθεί στην Προσφορά. Η Lancom θα ενημερώνει τον Πελάτη για τα ανωτέρω με οιοδήποτε πρόσφορο, ηλεκτρονικό ή μη, μέσο.

4.3 Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία αναφορικά με το ύψος του μισθώματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Προσφορά με την πιο πρόσφατη ημερομηνία θα υπερισχύει πάντοτε έναντι του εκάστοτε τιμοκαταλόγου.

4.4 Οι χρεώσεις που δεν έχουν αμφισβητηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, θεωρούνται ότι είναι ακριβείς και έγιναν αποδεκτές από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που προκύψει ότι υπήρξε μεγαλύτερη χρέωση από τη συμβατική, το υπερβάλλον ποσό θα πιστώνεται στην καρτέλα του Πελάτη στην επόμενη χρέωση.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

5.1 Η Lancom καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της και των υποδομών της και υποχρεούται να μεριμνεί για τυχόν βλάβες και να προβαίνει στην έγκαιρη αποκατάστασή τους. Στην ασυνήθιστη περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, η Lancom ευθύνεται μόνο για τις περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας και μέχρι ποσού που δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα προ φόρων, το οποίο και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή πίστωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Πελάτη.

5.2 Η Lancom διενεργεί κατά καιρούς εργασίες συντήρησης και γενικότερου ελέγχου των συστημάτων της (maintenance) και για το λόγο αυτό μπορεί να υπάρξει κάποιο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η χρήση των λειτουργικών της μονάδων (scheduled downtime). Ο Πελάτης θα πληροφορείται, υπό κανονικές συνθήκες, για τη φύση της συντήρησης, την εκτίμηση των επηρεαζόμενων υπηρεσιών και την εκτίμηση του χρόνου αποκατάστασης, με ηλεκτρονικό ή άλλο πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και έκτακτης συντήρησης. Η Lancom θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διενεργεί τις εργασίες συντήρησης σε μέρες και ώρες που θα διαταράσσουν όσο το δυνατό λιγότερο τις εργασίες του Πελάτη, όμως δεν εγγυάται ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να γίνεται κάθε φορά και για κάθε Πελάτη ξεχωριστά.

5.3 Η Lancom υπόσχεται να παρέχει ετήσιο εγγυημένο χρόνο ομαλής λειτουργίας 99,95% για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πελάτη στις υπηρεσίες Lancom Cloud Servers και τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Στις υπηρεσίες παροχής dedicated servers ο ετήσιος εγγυημένος χρόνος ομαλής λειτουργίας είναι 99,90%.Στο ανωτέρω ποσοστό δεν περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (α) εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης, (β) εργασίες έκτακτης συντήρησης, (γ) λόγοι ανωτέρας βίας, (δ) φυσικές καταστροφές, (ε) υπαιτιότητα τρίτων, (στ) αστοχία υλικού, (ζ) υπαιτιότητα του Πελάτη, (η) βλάβη ή δυσλειτουργία σε λογισμικό ή υλισμικό που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη, (θ) διακοπή των υπηρεσιών του Πελάτη, (ι) αδυναμία ή σφάλμα δικτυακής σύνδεσης εκτός του δικτύου της Lancom, (ια) παραβίαση των Όρων Χρήσης από τον Πελάτη, (ιβ) παραβίαση της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης από τον Πελάτη, (ιγ) σύντομα συμβάντα αστάθειας υπηρεσιών, με μη διαθεσιμότητα συνολικού χρόνου μικρότερου των δεκαπέντε (15) λεπτών ανά συμβάν.

5.4 Η Lancom υποχρεούται να ενεργοποιεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από το αίτημα ενεργοποίησης του Πελάτη, τον λογαριασμό φιλοξενίας του και τις διαδικασίες εκείνες που επιτρέπουν στον Πελάτη την χρήση των υπηρεσιών του.

5.5 Η Lancom δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου της, καθώς και περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που απέκτησε από τον Πελάτη.

5.6 Η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και τον τιμοκατάλογό της. Υποχρεούται όμως να ενημερώνει εγκαίρως τον Πελάτη.

5.7 Η Lancom δεν επιτρέπει την φυσική πρόσβαση του Πελάτη στις εγκαταστάσεις της για λόγους ασφαλείας. Η χρήση και η παραμετροποίηση της υπηρεσίας από τον Πελάτη θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της λογικής απομακρυσμένης πρόσβασης που θα του παρέχεται μέσω του διαδικτύου (internet). Η φυσική πρόσβαση του Πελάτη στις εγκαταστάσεις της Lancom μπορεί να επιτραπεί μόνο έπειτα από ειδική άδεια της εταιρίας και μόνο σε συγκεκριμένο χώρο που φιλοξενεί υπηρεσίες συνεγκατάστασης (colocation) του Πελάτη.

5.8 Η Lancom διαθέτει εφεδρικό σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας ώστε να μπορεί να καλύπτει την ζήτηση ηλεκτρικού φορτίου σε περίπτωση σύντομης αλλά και παρατεταμένης διακοπής της κύριας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ασυνήθιστη περίπτωση όπου το σύστημα παρουσιάσει δυσλειτουργία ή λόγοι ανωτέρας βίας δεν επιτρέπουν τον ανεφοδιασμό καυσίμου των εφεδρικών συστημάτων, η Lancom δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική, αποθετική ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία προκλήθηκε στον Πελάτη ή σε τρίτους.

5.9 Η Lancom, παρά τις φροντίδες της για την αδιάλειπτη παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή απουσία διακοπών, σφαλμάτων ή ζητημάτων σχετικών με την ασφάλεια, για λόγους ανωτέρας βίας. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τη σύνδεση στο διαδίκτυο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση της ιδιωτικότητας, εμπιστευτικών πληροφοριών και/ή ιδιοκτησίας, καθώς και σε απώλεια των δεδομένων του. Η Lancom δεν έχει απολύτως καμία υποχρέωση να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες ασφαλείας πέρα από όσα αναφέρονται ρητά στο παρόν. Η Lancom αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την καταλληλότητα της επιλεχθείσας υπηρεσίας.

5.10 Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ρητώς διαφορετικά, κάθε οικονομική προσφορά που εκδίδεται για λογαριασμό του Πελάτη ισχύει κατ’ ελάχιστον για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

5.11 Η απόδοση των IP διεύθυνσεων από τη Lancom προς τους πελάτες της, ισχύει μόνον για το διάστημα που διαρκεί η υπηρεσία τους. Η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει εκ νέου τις IP διευθύνσεις της σε άλλους πελάτες μετά τη λήξη των υπηρεσιών τους ή μετά από ένα προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

6.1 Ο Πελάτης οφείλει να μεριμνεί για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας του, όπως επίσης και να συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα ασφαλείας που επιτάσσει κάθε φορά η Lancom.

6.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να μισθώσει επιπλέον υπηρεσίες στην υποδομή της Lancom, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία, η οποία υποχρεούται να απαντήσει σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης. Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών του Πελάτη, η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα οποιωνδήποτε ή και όλων των πρόσθετων υπηρεσιών.

6.3 Ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει τη Lancom σε περίπτωση που ο ίδιος, συνεργάτης του, εντολοδόχος του, βοηθός εκπλήρωσης ή προστηθείς από αυτόν, προξενήσουν βλάβες σε οποιονδήποτε παρακείμενο ή μη λογισμικό, εξοπλισμό και/ή υλισμικό της Lancom από τη χρήση της υπηρεσίας.

6.4 Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιήσει τον παρεχόμενο εξοπλισμό και/ή την παρεχόμενη υπηρεσία για την πραγμάτωση οποιωνδήποτε παρανόμων πράξεων που παραβιάζουν την ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία και οιεσδήποτε διεθνείς συνθήκες και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη εν γένει. Σε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιήσει τον παρεχόμενο εξοπλισμό και/ή την παρεχόμενη υπηρεσία για την πραγμάτωση αδικημάτων εμμέσως ή αμέσως, η Lancom, δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιά τυχόν προκληθεί σε τρίτους, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση της Lancom κατά του Πελάτη για οποιαδήποτε προκληθείσα σε αυτήν ζημία υλική ή ηθική από την παράνομη δραστηριότητά του.

6.5 Ο Πελάτης οφείλει να ανταποκρίνεται εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά αιτήματα της Lancom εντός τριών (3) ημερών, αναφορικά με αιτήματα των αρχών ή οιωνδήποτε τρίτων, καθώς και σε αιτήματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες του από τη Lancom εν γένει.

6.6 Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τη Lancom για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των παρεχόμενων από τη Lancom υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή υποψία αυτής, σχετική με ζητήματα ασφάλειας ή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στην λογική πρόσβαση του Πελάτη προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Lancom.

6.7 Απαγορεύεται ρητώς και χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Lancom, η υπεκμίσθωση των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών από τον Πελάτη προς τρίτους. Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν μίσθωμα της υπεκμίσθωσης απαγορεύεται να είναι χαμηλότερο του εκάστοτε τιμολογίου της Lancom, ενώ η Lancom διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αρνηθεί να συναινέσει στην υπεκμίσθωση των υπηρεσιών της για οποιονδήποτε λόγο.

6.8 Ο Πελάτης παραλαμβάνει το σχετικό φορολογικό παραστατικό από τη Lancom, μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα, είτε μέσω ταχυδρομείου επιστολικού ή courier, είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Lancom ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής του φορολογικού παραστατικού από τη Lancom, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη Lancom μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να του αποσταλεί εκ νέου σχετικό αντίγραφο του φορολογικού παραστατικού. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του τιμολογίου από τη Lancom μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των πρώτων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ενός μήνα, για οποιονδήποτε λόγο, ο Πελάτης δικαιούται να αναστείλει προσωρινά την καταβολή του συμφωνηθέντος αντιτίμου για τη χρήση των υπηρεσιών της Lancom που δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί. Παρόλα αυτά, οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των ανεξόφλητων οφειλών του προς τη Lancom, μόλις η τελευταία είναι σε θέση να τιμολογήσει εκ νέου.

6.9 Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει το συμφωνηθέν αντίτιμο για τη χρήση των υπηρεσιών της Lancom, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού φορολογικού παραστατικού. Σε περίπτωση μη εξόφλησης εντός του προκαθορισμένου αυτού χρόνου, η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του κεφαλαίου οκτώ (§8) “ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ” που περιγράφονται στο παρόν, καθώς επίσης και να διακόψει τις υπηρεσίες προς τον Πελάτη χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

6.10 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Lancom για οποιαδήποτε αλλαγή στα φορολογικά του στοιχεία ή στα στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων αποστολής των στοιχείων τιμολόγησης.

6.11 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι διατηρεί – και ότι έχει υποχρέωση να διατηρεί – εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων του που φιλοξενεί στις υποδομές της Lancom, εκτός σύνδεσης (offline) και εκτός της υλικοτεχνικής υποδομής (infrastructure) της Lancom (off-premises). Σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας υλικού ή γενικότερης βλάβης στις υποδομές της Lancom, δεν παρέχεται απολύτως καμία εγγύηση σχετικά με την ακεραιότητα των δεδομένων του Πελάτη, καθώς αυτός είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την ασφαλή διαφύλαξή τους κατά την απόλυτη κρίση του.

6.12 O Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται και οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τους Όρους Χρήσης Υπηρεσιών, καθώς και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της Lancom. Τα σχετικά κείμενα δημοσιεύονται πάντοτε επικαιροποιημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Lancom και το περιεχόμενό τους μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση.

6.13 Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών αν ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά, ενώ εφόσον ενεργεί εκ μέρους οποιασδήποτε εταιρίας, ότι έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση – πληρεξουσιότητα και νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο. Για το σκοπό αυτό ο Πελάτης οφείλει να προσκομίσει με κάθε πρόσφορο μέσο όλα εκείνα τα έγγραφα που τυχόν του ζητηθούν από τη Lancom προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του, ενώ δεσμεύεται για την ορθότητα και ακρίβειά τους.

6.14 Απαγορεύεται στον Πελάτη να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Lancom για φιλοξενία υπηρεσιών ή εφαρμογών υψηλού κινδύνου, των οποίων η πτώση ή η δυσλειτουργία (παροδική ή μη) θα μπορούσε να επιφέρει τυχόν τραυματισμούς, θανάτους, υλικές ή περιβαλλοντικές ζημιές (λ.χ. φράγματα, σταθμοί υψηλής τάσης, κ.λπ.).

6.15 Ο Πελάτης υποχρεούται να αλλάζει όλα τα αρχικά συνθηματικά (passwords) που του δίδονται από τη Lancom κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του, για λόγους ασφάλειας. Υποχρεούται επίσης να αλλάζει τα συνθηματικά του μετά από τη γνωστοποίησή τους για οποιονδήποτε λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Lancom. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης είναι ο μόνος αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφαλή τήρηση των συνθηματικών του και την προληπτική αλλαγή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφάλειας.

6.16 Απαγορεύεται στον Πελάτη να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους πόρους που του αποδίδονται από τη Lancom με τρόπο που επηρεάζει εν γένει την ορθή λειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής της Lancom, του δικτύου της, των επί μέρους υποδομών της, των υπηρεσιών που παρέχει σε άλλους πελατών της ή των υπηρεσιών τρίτων. Ιδιαιτέρως απαγορεύεται η χρήση εφαρμογών “υψηλού κινδύνου” που μπορεί να μονοπωλήσει οποιουσδήποτε διαμοιρασμένους πόρους (shared resources) ή να προκαλέσει επιθέσεις αποκλεισμού υπηρεσιών DDoS (Distributed Denial of Service Attacks) εσωτερικές ή εξωτερικές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Lancom διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της: (α) να απαιτήσει ή να προβεί αυτομάτως στον τερματισμό των υπηρεσιών αυτών, (β) να περιορίσει τους παρεχόμενους πόρους του Πελάτη, (γ) να αρνηθεί και να διακόψει άμεσα τις υπηρεσίες του, ακόμη και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή του, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

7.1 Οι Όροι Χρήσης Υπηρεσιών, καθώς και τα εφαρμοστέα επίπεδα υπηρεσιών δεν ισχύουν για οποιοδήποτε ζήτημα απόδοσης ή διαθεσιμότητας το οποίο (α) οφείλεται σε παράγοντες εκτός της εύλογης σφαίρας ελέγχου της Lancom, (β) προέκυψε από το υλικό ή το λογισμικό του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, (γ) προέκυψε από ενέργειες ή παραλείψεις του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, (δ) αποδίδεται σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Πελάτη ή οποιουδήποτε υπαλλήλου, εκπροσώπου, αναδόχου, προμηθευτή αυτού ή οποιουδήποτε προσώπου αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της Lancom μέσω των κωδικών πρόσβασης του Πελάτη ή (ε) προέκυψε κατά τη χρήση υπηρεσιών beta και/ή δοκιμής (demo) ως αυτές καθορίζονται από τη Lancom.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1 Η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει καταβάλλει το οριζόμενο κάθε φορά μίσθωμα. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο Πελάτης απαγορεύεται ρητώς να μετακινήσει – απεγκαταστήσει ολικώς ή μερικώς τα δεδομένα του πριν την ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης. Για το λόγο αυτό η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει τον Πελάτη να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες με κάθε πρόσφορο μέσο.

8.2 Σε περίπτωση μη πληρωμής του συμφωνηθέντος μισθώματος ή μη τήρηση οποιωνδήποτε όρων του παρόντος, η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά και χωρίς καμία προειδοποίηση τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον Πελάτη. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την προσωρινή αυτή διακοπή, η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην οριστική διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη, διαγράφοντας ταυτόχρονα τον δεσμευμένο χώρο και συνεπώς όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων εφεδρείας (backup data files) και των δεσμευμένων διαδικτυακών διευθύνσεων IP. Εάν ο Πελάτης καταβάλλει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό μετά την οριστική διακοπή της υπηρεσίας του, η Lancom οφείλει να επανενεργοποιήσει εγκαίρως τις υπηρεσίες του Πελάτη, μόνον εφόσον η δεν είχε ήδη προβεί στην διαγραφή των σχετικών αρχείων. Ο χρόνος κατά τον οποίο η υπηρεσία του Πελάτη είχε διακοπεί υπολογίζεται ως χρόνος κανονικής λειτουργίας, χωρίς ο Πελάτης να δικαιούται οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης για τον χρόνο αυτό.

8.3 H Lancom διατηρεί το δικαίωμα να προβεί απροειδοποίητα σε οριστική διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης χρησιμοποιήσει άπαξ ή περισσότερες φορές τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την άμεση ή έμμεση τέλεση παρανόμων πράξεων και/ή δραστηριοτήτων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: απάτη, παραβίαση νομοθεσίας πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.).

8.4 Η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση, σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της. Η καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής της παραγράφου δεν αποκλείει το δικαίωμα της Lancom για την καταγγελία αυτής σύμφωνα με άλλες διατάξεις, ούτε και την διεκδίκηση αποζημίωσης ή άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων της.

8.5 Η Lancom διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως και να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης ότι έγινε χρήση εσφαλμένων ή κλεμμένων στοιχείων.

8.6 Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα, λόγω μη επιθυμίας για συνέχιση της μίσθωσης, να καταγγείλει τη Σύμβαση τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου της. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει προσχωρήσει σε Σύμβαση των δώδεκα (12) και πλέον μηνών και καταγγείλει αναίτια τη Σύμβαση πριν τη συμπλήρωση του αρχικού συμβατικού της χρόνου, θα υποχρεούται στην καταβολή των εναπομείναντων μισθωμάτων στην Lancom, με την Lancom να επιφυλάσσεται για την αξίωση περαιτέρω αποζημίωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

8.7 Η καταγγελία δεν απαλλάσσει κανένα συμβαλλόμενο μέρος από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή από την εξόφληση οιωνδήποτε ποσών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμα κατά την καταγγελία.

8.8 Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με την κήρυξη ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών σε κατάσταση πτωχεύσεως ή με την θέση αυτών σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Αν ο Πελάτης περιέλθει σε μια από τις ως άνω καταστάσεις υποχρεούται να ενημερώσει τη Lancom αμελλητί.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

9.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους αναφορικά με τη Σύμβαση, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο Δίκαιο το ελληνικό.

10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Απαγορεύεται ρητώς στον Πελάτη η δημοσιοποίηση ή οικειοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με πνευματικά δικαιώματα, επαγγελματικά απόρρητα, πατέντες, δικαιώματα βάσεων δεδομένων (database rights), εμπιστευτικές πληροφορίες κατοχυρωμένες ή μη, τεχνογνωσία (know-how) υποπέσουν στην αντίληψη του από τη συνεργασία του με τη Lancom και/ή από την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1 Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Τυχόν ακυρότητα όρου ή όρων του παρόντος δεν θίγει το κύρος των λοιπών συνομολογηθέντων, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει άκυρος όρος, αυτός θα αντικαθίσταται με άλλους που θα αντιπροσωπεύουν την αληθή βούληση των μερών.